1
45

Изисква партиите да са демократично структурирани сдружения, чиито органи не се самоизбират.

Инициатива за изменения и допълнения в Закона за политическите партии

Обобщение

  • Определя партиите като демократично структурирани и финансирани доброволни сдружения на граждани;
  • Изисква участници в гласуването на избори за орган на партията да не може да са служебно членовете на органа, нито лица, въз основа на заеманата от тях длъжност, на която са назначени, избрани или определени по друг начин от органа;
  • Изисква гласуването на преки вътрешнопартийните избори да е с таен вот;
  • Изисква за ясни и прозрачни критерии за подбора на кандидати или кандидатски листи за участие в избори;
  • Ограничава партийната субсидия до половината от собствените приходи на партията за предходната година;
  • Отменя позволението на политическите партии да получават дарения от юридически лица и еднолични търговци.

Аргумент
Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите и по конституция са единствените сдружения, които могат да осъществяват политическата дейност и да участват в избори. Поради централната роля, която имат в управлението на страната, и огромната държавна власт, която получават при спечелване на изборите, е наложително те да са демократични сдружения, контролирани от своите членове и зависими от гражданите. Няма как една държава да е демократична, свободна, ако е управлявана от недемократични партии, чийто ръководители-босове не се отчитат дори пред партийните членове. Безотчетен управник е по дефиниция тиранин.

Партиите в сегашното ни 44-то Народното събрание и във всички предходни пред последните 20 години, не са демократично структурирани сдружения. Те са авторитарни или олигархични организации, чиито босове по устав определят кои са хората, които ги избират. Според устава на една от парламентарно представените ни партии, например, Председателят ѝ се избира от нейния Конгрес, чиито делегати се избират от Националния ѝ изпълнителен съвет, който се назначава от Председателя! На друга пък Изпълнителната комисия и нейният председател се избират от Национално събрание, делегати по право на което са: самите членове на изпълнителната комисия, избраните от нея областни координатори и безусловно утвърдените от нея общински ръководители. Това е като изпълнителния директор на фирма да назначава нейните собственици или пък да се избира от служителите, които назначава и уволнява. При много от партиите, „партийните босове” (хора, които се самоизбират, не могат да се нарекат лидери) определят или безусловно утвърждават кандидатите на партията за участие в избори и дори местните ръководни партийни органи. На преки вътрешнопартийни избори се гласува явно, с цел контрол. Финансирането на партиите се осъществява предимно чрез държавни субсидии, чийто размер дори не е обвързан със приходите на партията от членски внос и дарения на физически лица. Това отслабва връзката между партиите и гражданите. От 2019 г., с промени в закона, партиите вече имат право да получават дарения и от юридически лица, което дава възможност на последните да застават със своите интереси между гражданите и политиците.

Законопроект
За изменения и допълнения в Закона за политическите партии (обн. бр. 28 от 2005 г., посл. изм. бр.44 от 2020г.):

§ 1. В чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„(1) Политическите партии са демократично структурирани и финансирани доброволни сдружения на граждани с избирателни права съгласно българското законодателство.”

§2. В чл. 14, ал. 1 (съдържание на устава) се добавя точка 13:
“13. ясни и прозрачни критерии за подбора на кандидати или кандидатски листи за участие в избори.”

§3. Добавя се чл. 14а:
„Чл. 14а (1) При избора на орган на партията не се допуска в гласуването да участват:
а) членовете на органа, въз основа на заеманата от тях длъжност в него;
б) лица, заемащи длъжности, на които са избрани, назначени, номинирани или определени по друг начин от органа, който се избира, въз основа на заеманата от тях длъжност.
(2) В случаите когато уставът предвижда пряк избор за органи на партията, гласуването е тайно.”

§ 4. В чл. 26, ал. 1 след последното изречение се добавя следния текст:
“Размерът на годишната държавна субсидия не може да надвишава половината от собствените приходи на партията или коалицията за предходната година.”

§5. В Чл. 23, ал. 1 (източници на собствени приходи на партиите), т. 4 (дарения от юридически лица и еднолични търговци) се отменя.

§6. В чл. 24, ал. 1, т. 2 се отменя.

§7. В чл. 34, ал. 1 се заличават думите „, юридическите лица и едноличните търговци”

§8. В чл. 29, ал. 2, т. 1 се изменя така:
„1. лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 направили дарение или завещание в размер над 10% от минималната заплата и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание.”

Преходни и заключителни разпоредби
§… Регистрираните към датата на влизане в сила на този закон политически партии в срок до три години привеждат уставите си в съответствие с изискванията на този закон.
(2) Производствата по регистрации на партии, започнали преди влизането в сила на закона, чиито устави са несъвместими или противоречат на неговите разпоредби, се прекратяват.
Ефект върху публичните финанси
Намалени разходи за партийни субсидии в размер на вероятно няколко десетки милиона лева годишно.

Marked as featured question

llkjljk

lkjljklkj